Step 1 of 3

Datos Persoais

* Os menores que teñan entre 16 e 18 anos poderán acceder sós ao ximnasio coa autorización do pai,nai,ou titor legal.
** Os menores que teñan de 14 a 15 anos só poderán ser soci@s asociados a un titor legal ou persoa autorizada.
Ademáis só poderán utilizar o ximnasio baixo a supervisión dese titor ou responsable. *** Se eres menor continúa a túa alta presencialmente no ximnasio.
Foto tamaño carnet. Solo imágenes.
Solo imágenes.

Información de contacto

Datos Adicionais

Solo archivos pdf.

Tarifas

Para consultar nuestras tarifas, haz click aquí. Para calquera outra combinación non contemplada nesta
tarifa consulta co persoal de sala ou escríbenos ao email: info@softeesports.com.

Datos Deudor

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Nesta parte, se te xuntas a outra persoa que é a pagadora debes cubrilo con ela. Será necesario de novo o
NOME, DNI, DATA DE NACEMENTO E NÚMERO DE CONTA do pagador. A esta persoa será á que se lle pasen os cargos de cuotas ou compras no ximnasio. Se eres ti, cubre os teus datos outra vez.
Titular da conta de cargo
En España o IBAN consta de 24 posicións comezando sempre por ES.

Solo archivos pdf.
O tipo de pagamento recurrente será para abonos que se renoven mes a mes. Para pagos puntuais de bonos marca a casiña puntual.
Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o doador autoriza (A) ao acredor a enviar instrucións a entidade do doador para adeudar a súa conta (B) a entidades para efectualos adeudos na súa conta seguindo as instrucións do acredor. Como parte dos seus dereitos, o doador esta lexitimado ao reembolso pola súa entidade nos términos e condicións do contrato subscrito coa mesma. A solicitude de reembolso, debera efectuarédeste das oito semanas que seguen á data de adeudo en conta. Pode Obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira. TODOS OS CAMPOS DEBERAN SER CUMPRIMENTADOS OBRIGATORIAMENTE UNHA VEZ ASINADA ESTA ORDE DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA O ACREDOR PARA A SÚA CUSTODIA.
SUBIR